Salassapitositoumus

04.04.2022

Työntekijä voi työtehtäviään suorittaessaan saada tietoonsa työnantajan tai tämän asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden salassa pidettäviä tietoja ("salassa pidettävä tieto"). Salassa pidettäväksi tiedoksi katsotaan kaikki tiedot työnantajan asiakkaista ja erityisesti asiakkaiden yksityiselämän piiriin kuuluvista seikoista, kirjeenvaihto asiakkaiden kanssa, tiedot työnantajan ohjelmistoista, järjestelmistä ja menetelmistä, työnantajan sopimukset ja sopimusneuvottelut, tiedot työnantajan yhteistyökumppaneista ja alihankkijoista sekä muut tiedot, jotka on merkitty salassa pidettäviksi tai luottamuksellisiksi tai jotka työntekijän olisi tullut ymmärtää salassa pidettäväksi tiedoksi. Tieto on salassa pidettävää tietoa riippumatta siitä, onko se esitetty suullisessa, kirjallisessa, sähköisessä tai missä tahansa muussa muodossa.

Työntekijä sitoutuu pitämään salassa ja luottamuksellisena kaiken salassa pidettävän tiedon ja sitoutuu olemaan sitä luvatta luovuttamatta tai paljastamatta ulkopuolisille. Työntekijä sitoutuu olemaan käyttämättä salassa pidettävää tietoa muuhun kuin työtehtäviensä hoitamiseen. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaista tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista tai jonka työntekijä on saanut laillisesti haltuunsa muutoin kuin työssään tai työhönsä liittyen. Työntekijän on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli salassa pidettävää tietoa on luvatta paljastunut ulkopuolisille tai salassapito on muuten vaarantunut. Työntekijä sitoutuu välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen, ja milloin tahansa työnantajan sitä vaatiessa, palauttamaan kaiken hallussaan olevan salassa pidettävää tietoa sisältävän aineiston.

Mikäli työntekijä työtehtävissään rikkoo lainmukaista tai viranomaisen määräämää salassapitovelvollisuuttaan, hän syyllistyy salassapitorikokseen. Rangaistuksena salassapitorikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Työntekijän salassapitovelvollisuus on voimassa niin kauan kuin salassa pidettävällä tiedolla on taloudellista merkitystä, kuitenkin koko työsuhteen ajan ja vähintään kahden (2) vuoden ajan työsuhteen päättymisestä lukien. 

Asiakkaiden arkaluontoiset tiedot ja muut asiakkaiden yksityiselämän piiriin kuuluvat tiedot ovat kuitenkin pysyvästi salassa pidettäviä.

Salassapitosopimuksen rikkominen: 

Mikäli salassapitositoumukseen sitoutunut työntekijä rikkoo edellä kuvattua salassapitovelvollisuutta, Onnexi Oy on työnantajana oikeutettu perimään työntekijältä kertakorvauksena sopimussakon 2000€.

Salassapitosopimuksen voimaantulo:

Työnhakija tutustuu tähän liitteeseen työhakemusta täyttäessään ja tämä salassapitositoumus astuu voimaan sinä päivänä, jolloin työnhakija tulee hyväksytyksi Onnexin Työntekijäksi. Tämä päivämäärä on sama kuin www.onnexi.fi tietokannoissa Työntekijäksi hyväksymisen ajankohta.